WARUNKI UBEZPIECZENIA - WYBÓR JEDNEGO SPOŚRÓD CZTERECH PAKIETÓW PAKIET
PODSTAWOWY PODSTAWOWY
+ dodatkowy OC
PODSTAWOWY
+ dodatkowy NNW **
PEŁNY **
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: odpowiedzialność*
A. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (za szkody wyrządzone np. w ramach praktyk) 30 000 100 000 30 000 100 000
zakres terytorialny EUROPA TAK TAK TAK TAK
ŚWIAT Z WYŁĄCZENIEM USA I KANADY TAK TAK
1. odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym za szkody w mieniu wynajmowanym) - limit 50 000 50 000
2. konsultacje prawne (np. koszty opinii prawnych w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego) - limit 10 000 10 000
B. NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
zakres terytorialny ŚWIAT, z zastrzeżeniem pkt. 2d, 7.
1. śmierć ubezpieczonego a. wskutek wypadku 20 000 20 000 20 000 20 000
b. wskutek nowotworu złośliwego 1 000 1 000 1 000 1 000
c. wskutek wrodzonej wady serca 1 000 1 000 1 000 1 000
2. zwrot kosztów a. leczenia skutków wypadku - limit 5 000 5 000 20 000 20 000
b. diagnostyki i leczenia poekspozycyjnego (dotyczy WZW typ B i C, HIV) - limit
c. nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, odbudowy zębów stałych - limit 5 000 5 000 5 000 5 000
d. przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terenie Polski – limit 5 000 5 000 5 000 5 000
3. zwrot kosztów a. nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, koszty odbudowy zębów stałych - limit 5 000 5 000 5 000 5 000
b. przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terenie Polski - limit 5 000 5 000 5 000 5 000
4. trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku - za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 200 200 600 600
5. dieta szpitalna - świadczenie za każdy dzień począwszy od 2 dnia pobytu w szpitalu 40 40 80 80
6. czasowa, całkowita niezdolność do nauki/pracy wskutek wypadku - ryczałt za dany okres okres niezdolności od 14 - 30 dnia włącznie 200 200 200 200
okres niezdolności dłuższy niż 30 dni 500 500 500 500
7. ASSISTANCE (usługi powypadkowe) na terytorium Polski 3 000 3 000 3 000 3 000
8. rozszerzenia zakresu: skutki sepsy, zawału serca/udaru mózgu, obrażeń ciała wskutek epilepsji, omdleń o nieustalonej przyczynie TAK TAK
9. uciążliwe leczenie powypadkowe, świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku - jednorazowo 200 200 200 200
10. amputacja kończyny lub jej części wskutek nowotworu złośliwego - jednorazowo za każdą kończynę 1 000 1 000 1 000 1 000
11. śmierć rodzica/przedstawiciela ustawowego wskutek wypadku - jednorazowo 1 000 1 000 2 000 2 000
12. zdiagnozowanie u ubezpieczonego jednorazowo HIV 20 000 20 000
WZW typ B i C 10 000 10 000
SEPSY 2 000 2 000
Składka roczna/jednorazowa 38.00 zł 61.00 zł 98.00 zł 121.00 zł

*SUMA UBEZPIECZENIA (zł)/ SUMA GWARANCYJNA (zł)/ LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI (zł) ODPOWIEDNIO

**PAKIET NIEDOSTEPNY DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

UWAGA: okres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do osób, które:

  • złożą deklarację przystąpienia do ubezpieczenia oraz dokonają opłaty składki do 30 listopada 2022 r. powstaje z dniem 1 października 2022 r. i kończy się z dniem 30 września 2023 r.
  • złożą deklarację przystąpienia do ubezpieczenia oraz dokonają opłaty składki po 30 listopada 2022 r. powstaje od dnia następnego po dacie zapłaty składki i kończy się z dniem 30 września 2023 r.
PAKIET PODSTAWOWY PAKIET PODSTAWOWY
+ dodatkowy OC
PAKIET PODSTAWOWY
+ dodatkowy NNW
PAKIET PEŁNY